Εγκύκλιος Α.1341/2019

 

Εγκύκλιος Α.1341/2019 - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1184/22.11.2017σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Με τον νόµο 4484/2017 εναρµονίζεται η Eλληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας. 

Σημειώνεται ότι η αρχική σχετική Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωµατωθεί στην Eλληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 1 έως 25 του ν. 4170/2013 και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2376, µε τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 και µε τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017, αντίστοιχα.

 

Οι υποχρεώσεις αυτές βασίζονται τη Δράση 13 του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της «Διάβρωσης της Φορολογητέας Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών» η οποία αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα (BEPS, Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).

 

Στα πλαίσια της νέας αυτής νομοθεσίας, δημοσιεύθηκε μέρες  η εγκύκλιος ΠΟΛ.1184/2017 με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του νόμου προσφάτως η εγκύκλιος Α.1341/2019 η οποία τροποποιεί την πρώτη.

 

Η νέα εγκύκλιος εισάγει νέες διατάξεις στην προϊσχύουσα σχετικά με τα αρμόδια τμήματα της ΑΑΔΕ και το πλαίσιο λειτουργίας τους και της διαχείρισης των πληροφοριών από τις Εκθέσεις ανά Χώρα.

 

Επιπλέον με τις νέες διατάξεις αλλάζει η διαδικασία υποβολής των γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται από τις εταιρείες στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι γνωστοποιήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, αρχής γενομένης από την 15η Οκτωβρίου 2019. 

 

 

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

 

 

Tagged under tax

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial