Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες
  • Σύσταση Εταιρειών
  • Μετασχηματισμοί Εταιρειών (συγχωνεύσεις, μετατροπές κλπ.)
  • Αποτιμήσεις
  • Ελεγκτές ν. 2190/1920
  • Εκκαθαρίσεις
  • Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου
  • Due Diligence

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial