• Προετοιμασία για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

     

    ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση της εθνικής νομοθεσίας.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial