Παράταση προθεσμιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναμένεται παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms