Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.

 

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία. Ν.4512/2018 και Ν.4514/2018 

Με τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους Ν.4512/2018 “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις” και Ν.4514/2018 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II]” εισάγονται νέα μέτρα στα πλαίσια του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά και ενσωμάτωσης διεθνών οδηγιών που μεταξύ άλλων αφορούν και την φορολογία. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Τα "προσωπικά δεδομένα" ορίζονται στον GDPR ως κάθε πληροφορία σχετική με «το πρόσωπο» που μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε στοιχεία όπως όνομα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, δεδομένα θέσης (GPS), ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (user name) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου.

Με τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους Ν.4512/2018 και Ν.4514/2018 εισάγονται νέα μέτρα που μεταξύ άλλων αφορούν και την φορολογία, όπως νέα φορολογικά κίνητρα,κούρεμα προστιμών 40%,διαδικασίες εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κ.α.

 

Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας

Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

Φορολογικά κίνητρα για αφορολόγητα αποθεματικά

Σύμφωνα με τα νεα αρθρα που προστέθηκαν στον ΚΦΕ, δίνονται φορολογικά κίνητρα για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν βάσει αναπτυξιακών νόμων. Τα κίνητρα αυτά θα βρίσκονται σε ισχύ για μια μεταβατική περίοδο έως την 31/12/2020.

Για τις Α.Ε., των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και τις Ε.Π.Ε., μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση, θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους.

Αναλογα με το αν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς και σε σχέση με τον χρόνο κεφαλαιοποίηση, η φορολογική υποχρεώση θα υπολογίζεται ως εξής:

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν βάσει αναπτυξιακών νόμων    ΑΕ με μετοχές εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες στο ΕΧΑΕ και ΕΠΕ (με την προϋπόθεση αυξησης κεφαλαίου με ίσο ποσό μετρητών)

 

Κατά το 2018    5%    10%

Κατά το 2019    10%    10%

Κατά το 2020    20%    20%

 

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

Η καταβολή του φόρου εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων/εταίρων ως προς το φόρο εισοδήματος.

Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους.

Εξαιρούνται τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949.

Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες ή μη, που έχουν σχηματίσει αποθεματικά είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανομής νέων μετοχών στους μετόχους τους. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Κατά την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο νομικού προσώπου, ή νομικής οντότητας που υποβάλλουν δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση, σχετικά με το εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε, πριν από την υποβολή της, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά την έννοια του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον 15.000) ευρώ.

Η εν λόγω εγγύηση, απαιτείται μόνο μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ζημίας από τη μη είσπραξη μελλοντικών φόρων.

 

Αναστολή/Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ.

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

 

Πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών-εγγύηση

Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, υποχρεούται να δηλώνει την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας κι επομένως εκδίδονται τιμολόγια άνευ ΦΠΑ.

H δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης ενδοκοινοτικής συναλλαγής.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον φόρο προστιθέμενης αξίας, και ο ΑΦΜ τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής, και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τα 15.000 ευρώ.

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Εγγύηση απαιτείται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που υπόκειται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, υποβάλλει δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και μέτοχος ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:

(α) υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε, πριν από την υποβολή της δήλωσης, έτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή νόμιμος εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά την έννοια του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, του οποίου ο ΑΦΜ είχε ανασταλεί, ή (β) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε, πριν την υποβολή της δήλωσης, έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο ΑΦΜ του είχε ανασταλεί, ή (γ) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε  πριν την υποβολή της, έτη, ως νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο ΑΦΜ του είχε ανασταλεί.

 

Επιεικέστερα πρόστιμα για εθελοντική καταβολή φόρων

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις εισάγεται η δυνατότητα  υποβολής φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Άρα πλεόν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου από τη Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο της αρχικής δήλωσης και όχι μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου, όπως ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Όπως ορίζεται από τη νέα νομοθεσία, εκτός την ετήσια προσαύξηση του 8,76% επιβάλλονται και τα πρόστιμα κατά περίπτωση:

  • Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης:  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
  • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας:  Για υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
  • Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων:  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη. 

Εξαιρουμένων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το επιβληθέν σύμφωνα πρόστιμο περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος.

Φόροι, πρόστιμα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που έχουν προσδιορισθεί κατά τις διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων δεν διαγράφονται, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται.

 

Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Με τη νέα νόμοθεσία συστήνεται νέα υπηρεσία Στο Υπουργείο Οικονομικών, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

Αποστολή της νέας υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων, που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

 

Φόρος Διαμονής

Επιβάλλεται φόρος με την ονομασία «φόρος διαμονής», ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ως ακολούθως:

  • 1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
  • 3 αστέρων 1,50 ευρώ
  • 4 αστέρων 3,00 ευρώ
  • 5 αστέρων 4,00 ευρώ 

 

β. σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα 0,50 ευρώ.

 

Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις παραπάνω επιχειρήσεις και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. 

Το ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής. 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1015/2018 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

 

 

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms