Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ 26-02-20

About University

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«PREMIER CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

της 26 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. ΓΕΜΗ: 3476401000

 

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PREMIER CONSULTING Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» (εφεξής: η «Εταιρεία»), που βρίσκονται επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, συνήλθαν αυτόκλητα οι μέτοχοί της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπέρ το άρτιο  αξίας μετοχών.
  2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της  υπέρ το άρτιο αξίας των μετοχών.

 

Το λόγο λαμβάνει ο οριστικός πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος αναφέρει επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 58.600,00) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η Εταιρεία διαθέτει ειδικό λογαριασμό από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών με αξία διάθεσης υπέρ το άρτιο. Προτείνεται σήμερα να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 174.921), με έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (59.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού λογαριασμού πουπροέρχεται από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών. Σημειώνεται ότι κατά τη σχετική υπέρ το άρτιο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δυνάμει της από 10-09-2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας), ο ειδικός λογαριασμός από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο είχε πιστωθεί με το ποσό των 174.957,60 ευρώ, το οποίο καλύπτει την προτεινόμενη αύξηση. 

 

Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ (€ 233.521) και θα διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (79.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.

 

Στη συνέχεια, ύστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου της συνέλευσης και αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ (€ 174.921), με έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (59.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία και κάλυψη με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών, δυνάμει της από 10-09-2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ (€ 233.521) και  διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (79.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.

 

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν στους υφιστάμενους μετόχους, κατά το λόγο της αναλογίας του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

 

ΘΕΜΑ 2ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

 

Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής: Η πολύ καλή κατάσταση της Εταιρείας δικαιολογεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους της. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από την Γ.Σ., η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 293.334,24 ευρώ. 

 

Ειδικότερα, προτείνεται, το μετοχικό κεφάλαιο να μειωθεί κατά το ποσό των εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€ 161.150), με μείωση του αριθμού των μετοχών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες, υπενθυμίζεται ότι έχουν ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία, θα μειωθεί κατά πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) και στους μετόχους θα επιστραφεί ποσό εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€ 161.150). 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους είναι πολύ περιορισμένες και σε κάθε περίπτωση η εταιρική περιουσία που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης αυτής θα είναι απολύτως επαρκής για την πληρωμή απαιτήσεων τρίτων που έχουν γεννηθεί έως την δημοσίευση της απόφασης της γενικής συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και μεταγενέστερα. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 29 και 30 του v. 4548/2018.

 

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του προέδρου της συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€ 161.150), με μείωση του αριθμού των μετοχών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να μειωθεί ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) και στους μετόχους να επιστραφεί ποσό εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€ 161.150). 

 

Μετά τη μείωση αυτή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ (€ 72.371,00) και θα διαιρείται σε 24.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η κάθε μία. Η ως άνω επιστροφή σε μετρητά του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα γίνει το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την καταχώριση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε μία ή περισσότερες δόσεις αναλόγως της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας και αφού προηγουμένως τηρηθούν οι προϋποθέσεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 29 και 30 του ν.4548/2018.

 

Αφού ελήφθησαν οι πιο πάνω αποφάσεις, η έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων περάτωσε τις εργασίες της περί ώρα 12:00 και o πρόεδρος αυτής κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial