Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Τήρηση Λογιστηρίου
  • Οργάνωση/Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου
  • Επίβλεψη Λογιστηρίου
  • Κοστολόγηση
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Συμμόρφωση με τα Ελληνικά και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
  • Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου
  • Πληροφοριακές Αναφορές Διοίκησης

Stay Connected